Γνωστοποίηση από την BRADEX AEBE παρόχων σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του νομού 4316/2014  Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του νομού 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ)